<kbd id='770582964a'></kbd><address id='770582964a'><style id='770582964a'></style></address><button id='770582964a'></button>

     ???òà? "WoodBusiness.ru" ? èíò??í?ò-?ó?íà? ???????ì????íí??? ê?ì???ê?à ????èè.
     ??? ??? ???í??? áè?í??à:
     - ???????á?àáàò??à??à? ???ì????íí??òü
     - ?????à??ò??èò??üí?é ê?ì???ê?(?????à??ò??êà è ???í?? ????é?ò??)

     ?????áíà? ê?íòàêòíà? èí???ìà?è? è ??è?àíè? ???ò??üí??òè ê?ì?àíèé ???, ??àé?-?è?ò?, ò?í????, í????òè.
     ?í?í?? ???òà??ê è ??ìèíà??? ???í?é ?ò?à??è, ?????í?? ?òàòüè , í??ìàòè?í?? ??êóì?íò?, ?è?êó??èè íà ???óì?.
      
      
     ??í????í?èè
     ??? ê?í????í?èè

      
      
      
      
      
     ?????òè
      
     ??áà?èòü í????òü á????àòí?!
     ??? í????òè
      
     ?òàòüè
    • ??ì??ò???íè?

     ??ì?àíè? "?ó??êèé ?à?à?" ? ???è?????ò?? ê???í??? á?ó?à
     ????? ? ??ìà? è? ê???í??? á?ó?à í? óòè?à?ò. ?ò?-ò? ?÷èòà?ò ê???í?é á?ó? ? è??à?üí?ì ìàò??èà??ì ??? ?ò??èò??ü?ò?à ??ìà: ê?à?è??ì, ?ê????è÷í?ì, ???êèì ? ì?íòà?? è í? ò??áó?ùèì á??ü?è? ?????íèé ? ?ò???êó.  

    • ??ì??ò???íè?

     ?????òàê?òíèê, êàê ìàò??èà? ??? ?ò??èò??ü?ò?à ?àá??à
     ??á?é ????è?íèí, ê?ò???ìó ?à?à?óò ??????, ÷?ì ?àí?òü?? ????? ??êó?êè ó÷à?òêà, ?ê???? ????? ?ò??òèò òàê: ???à?èòü ??? ?àá???ì! ?? ??ò êàêèì? ??à?è??ì è?è íà???í?ì? ?íè????à?üí?ì! ?àêèì êàê ?àá?? è? ?????òàêòíèêà.  

    • ??ì??ò???íè?

     ?à??á?ò?í VS ??í?á?ò?í: ???é?ò?à, ?à?àêò??è?òèêè, ??à?í?íè? ìàò??èà???
     ??ò?í ? êàê ìí??? ? ?ò?ì ?????... ? ??à??à, ìí???. ??? á??ü?ó? ???ó???í??òü íà ?ò??èò??üí?ì ??íê? íàáè?à?ò òàê?é ìàò??èà? êàê ?÷?è?ò?é á?ò?í. ? ???è á?òü ò?÷í?? ??à ??í??í?? è ?????òà?èò???: ?à??á?ò?í è ??í?á?ò?í. ?à??ì?ò?èì, ? ÷?ì ?àê??÷à?ò?? ??í??í?? ?ò?è÷è? è ???èìóù??ò?à êà????? è? íè?.  

    • ??ì??ò???íè?

     ???èí??à? ê?à?êà: ?à?àêò??è?òèêè, ?ò???? è ?á?à?òè ??èì?í?íè? í????? ìàò??èà?à
     ??????? ó????à? ??í?òè? «???èí??à? ê?à?êà» ìí??è? íà???í?êà ó?è??ò??. ? ??é?ò?èò??üí?, íà ????èé?ê?ì ??íê? òàê?é ìàò??èà? ??òü è íàáè?à?ò ???ó???í??òü ????è ???????è?íà???,  ??êà ??? ?ù? ??òà?ò?? ?ê??òèê?é.  

    • ??ì??ò???íè?

     ??è?ê?? ???????: ?à?àêò??è?òèêè ìàò??èà?à, ????? è????ü???àíè?
     ?àêè? ò??üê? ê?à?è???, à ??à?í?? ????í? ?à??ó??íí?? ????, í? ???ó÷à?ò ? ???é à???? ??????èíà: íàòó?à?üíà?, ??è???êàò??üíà? ò???à?, ?ê????è÷íà?! ?? ?????à ?ò???ò ??ìà, è???òà??è?à?ò ?ò????÷í?? ìàò??èà??, ì?á??ü è ??ê??àòè?í?? è????è?. ?? ?à?? èìèòè?ó?ò! ?? ???á??? ?íèìàíè? ?????í? ?à??ó?è?à?ò ?ù? ??èí ??????êòè?í?é ìàò??èà? - «?è?ê?? ??????».  

    • ???????á?àáàò??à?ùèé èí?ò?óì?íò

     ??í???è?à Husqvarna: ?à?àêò??è?òèêè, ???á?íí??òè, ?á??ó?è?àíè?
     ??? á???? ??òè????òè ??ò èí??í??? Husqvarna ò?ó??ò?? íà? ?à??àá?òê?é ???????è?íà?üí?? ?è? ????ê??? êà÷??ò?à. ?à?? ?òì?òèòü, ???à?ò ?ò? ? á??ü?èì ó?????ì. ???ü ?è?à Husqvarna ?à?í? ?òà?à ?á??íà÷?íè?ì íà???í??? è ????ò??? ? ó??à???íèè èí?ò?óì?íòà.  

    • ??ì??ò???íè?

     ?á??? ?????ì?íí?? ê?????üí?? ìàò??èà??? ??? ?à???? ??ìà
     ???ì?íà, ê???à ??ìà á??è ?????è ??ó? íà ??ó?à ??òà?è?ü ?à?í? ???à?è. ?????ü êà???é ????èí ?à?óì??à?ò?? íà? ò?ì, êàê ????àòü ???? ?è?èù? í? ?????èì íà ??ó?è?, í? ò???? ??è ?ò?ì ? ?óíê?è?íà?üí?? ???é?ò?à?. ?ò???üí?? ?íèìàíè? ó?????ò ??á??ó ê????è. 

    • ??ì??ò???íè?

     ?àìèíàò è?è ?à?ê?ò? ??à?í?íè? ìàò??èà???
     ????é ??????à ?? ?àì?é ??????í?é ò?÷êè ? ??ì?íò? í? ì??óò ???????èòü?? ? ??á???ì íà???üí??? ??ê??òè?. ? ?ò? í?ó?è?èò??üí?! ?à ?????ì?íí?ì ??íê? ?????òà???í? òàê?? ê??è÷??ò?? ?à?èàíò??, ÷ò? ?ê?í÷àò??üí?é ??á?? ????àòü ??é?ò?èò??üí? ò?ó?í?. ???áà? ??éíà ????? ?à????íó?à?ü ì???ó ?àìèíàò?ì è ?à?ê?ò?ì.  

    • ??ì??ò???íè?

     ??êó??ò??íí?é ?á?è????÷í?é êàì?íü: ???èìóù??ò?à ìàò??èà?à è ???á?íí??òè è????ü???àíè?
     ?ù? ? ????íè? ???ì?í íàòó?à?üí?é êàì?íü á?? è????ò?í êàê ??èí è? ?àì?? ???÷í?? è ???????÷í?? ?ò??èò??üí?? ìàò??èà???, è????ü?ó?ì?é ??? ?íóò??íí?é è ?í??í?é ?ò???êè ??ì?ù?íèé. ??íàê? ? ??????íè? ???? ??? á??ü?ó? ???ó???í??òü ???ó÷à?ò è?êó??ò??íí?é êàì?íü. ????ò ?è ?ò?ò ?????ì?íí?é ìàò??èà? ??ó?èòü ???ò?éí?é à?üò??íàòè??é ???????íí?ìó ???ì?í?ì íàòó?à?üí?ìó êàìí??

    • ??ì??ò???íè?

     ??à?êè ??? ?è???à: ??????íè? ???êà ??ó?á? ê?????üí??? ìàò??èà?à
     ?? ???ì?í è??á??ò?íè? ?? ??é ??íü ?è??? ??òà?ò?? ?àì?ì ?à?????ò?àí?íí?ì ê?????üí?ì ìàò??èà??ì. ?àêà? ???ó???í??òü ?áú??í??ò?? í?????ê?é ?ò?èì??òü?, ???òó?í??òü? ??è?á??ò?íè? è ??èò??üí?ì ???ì?í?ì è????ü???àíè?. ??íàê?, ???è ???ì? ??àêòè÷??êè í? ?êà???à?ò?? íà ??? ?ê???óàòà?è?íí?? ???é?ò?à?, ò? ?í??í??òü ?è???à ì???ò ó?ó??èòü??. 

    • ??ì??ò???íè?

     ????÷à? ???à ? ÷à?òí?ì ??ì? ? ????êòè?í?, ó??áí?, ?ê?í?ìè÷í?
     ??ììóíà?üí?? ó??ó?è, ??????òà????ì?? ?èò???ì ??????? è ÷à?òí??? ??êò??à, ?ò?è÷à?ò??. ??è??÷í?? ??? ?????à ó??á?ò?à: ò???à? ?àííà è?è ????÷èé ?ó?, ?à ??????ì ò??áó?ò á??ü?è? ?àò?àò è ó?è?èé. ?à??ì?ò?èì í??ê??üê? ?????á??, êàê ??àì?òí? ???àíè???àòü ????÷?? ?????íàá??íè? ÷à?òí??? ??ìà.

    • ??? ?òàòüè
      
           ?òà?ü?í?êè? ê?ì???????? Abac
     ??ì??êèé á??ìà???í?é ê?ì???????
      
     ?íò???ü?

     26.03.2013
     ??íè? ?à???í??: ?áú??èí?? ó?è?è?.

     05.02.2013
     ??èé ?ìèò?è??: ?òê??ò??òü ?àíí?? ? ???? ??ì???ò ??è???÷ü èí???òè?èè ? ?ò?à??ü.

     30.01.2013
     ?ó÷??? è? ????èè ? ?èáè?è . ?íò???ü? ? ?óê????èò???ì ??? ????ìàê?-?èáè?ü? ?àòü?í?é ?èêò????í?é ?ó?àí???é.

     16.01.2013
     ??àó? ??????: ?? ??è??ê ?ò??÷àòü íà ?????? ?è?íè?.

     10.01.2013
     ?ìèò?èé ???èí??: ??à?í????ê í? ??ó??àé?.

     09.01.2013
     ?èì ??èí????: "?àì íó?í? ?à??è?èòü ???? ???íàíè? è ??íèìàíè? ??íí??òè ?àì?é ?è?íè"..

     17.12.2012
     ???òó÷à?è ?? ?????ó. ????èà?è?ò?? ???í?é ?ò?à??è áó?óò ??ò??èòü ? ???.

     ??? èíò???ü?
      

     17.03.2015
     ?í???é ?òè÷íèê??: ??? í? ??áè?à?ì?? ??òàíà??è?àòü?? íà ???òè?íóò?ì?
     ?íò???ü? ? ?è??êò???ì ????èé?ê??? íà?è?íà?üí??? ??è?à ???í??? ????÷èò??ü?ê??? ????òà (FSC ????èè) 
      
     08.10.2014
     78 ???????á?àáàò??à?ùèé ê?ìáèíàò: ??÷?òàíè? ò?à?è?èé è èíí??à?èé
     ?à??? ??? «78 ???????á?àáàò??à?ùèé ê?ìáèíàò ?.?.» ó?? á???? ???òè????òè ??ò ?àíèìà?ò?? è???ò????íè?ì ??????íí?? ??ì?? è? ê???í??? á?ó?à. ????? 800 ÷?????ê, ?àá?òà?ùè? íà ?à????, ?ê?à???à?ò ?ó?ó ? è???ò????íè? ??????íí?? ??ì?? è? ê???í??? á?ó?à. ??ìèì? è???ò????íè? ??ì?? ??? ê??÷, ??????è?òè? ó÷à?ò?ó?ò ? ????òàí????íèè ?àì?òíèê?? êó?üòó?? è ?áú?êò?? ?????à?üí??? íà?íà÷?íè?. ????è ??????íè? ????êò?? ê?ìáèíàòà ? ?ò??èò??ü?ò?? ?????à ???í?? ?è??? ????òà ê ?íè????èà?? ? ?à?àíè è ó÷à?òè? ? ?ò??èò??ü?ò?? ?àíí?-á?á???éí?é ò?à??? ê ??èì?èà?? 2014 ? ??÷è. 
      
     03.02.2014
     ??í??à?üí?é ?è??êò?? ??? ???í?è ????? ???ìà ?ó???éí?í: ??????à ì??í? íàéòè ???ì??í??òè?
     ? í???ì ??í??à?üí?ì ?è??êò???ì ??? «??í?è ????» ì? ??ò??òè?è?ü ? êó?óà?à? ?÷????í???, XV ??ò??áó???ê??? ????óíà???í??? ???????ì????íí??? ???óìà, ??? ??????èí ?ó???éí?í ???à? ??ê?à? ? ???ó?üòàòà? ??à?è?à?èè ????êòà STEP. ?? í? ì???è ó?ó?òèòü òàêó? ó?à÷íó? ???ì??í??òü - ó?íàòü ? ò?êóù?ì ??????íèè ??? íà ê?ìáèíàò?, ?à è ? ?àì?ì íà??ì ??á????íèê?. 
      
     17.12.2013
     ????à?? ???í???ü?: ??àá?ò? ìí???, è ?íà èíò????íà??
     ????à?? ???í???ü? - ??í??à?üí?é ?è??êò?? ê?ì?àíèè Isoroc Holding, ?òàá-ê?à?òè?à ê?ò???é íà???èò?? ? ??í? (???ò?è?). ??÷??íè? ê?ì?àíèè ????èí?à?- Isoroc è Tamac - ?à???????í? ? ?. ?àìá???. ????à ???ò??üí??òè ê?ì?àíèè?- ???è?????ò?? ò????è?????è?íí?? ìàò??èà??? è ?ê????è÷??êè ÷è?ò?? ??ì??ò???íè?. ??????, ? 2009 ?? 2012 ???à, ????à?? ???í???ü? ?????à???? ??? «??í?è ??êò??êà??êèé ???». ? èíò???ü? ê???????í??íòó íà???? ?ó?íà?à ????à?? ???í???ü? ?à??êà?à? ? ????è?èê? ????èé?ê??? ???????ì????íí??? ê?ì???ê?à ? ò?÷êè ???íè? ?à?óá??í??? ????èà?è?òà.
      
     06.05.2013
     ?í??? ??è?ò????: ????è? - ó?è?èò??üíà? ?ò?àíà ? á??ü?èì ??ò?í?èà??ì
     ?íò???ü? ? ?è??êò???ì ????à?????íè? ?ò??èò??üí?é è ?????à??ò??èò??üí?é ò??íèêè John Deere ? ????èè ?í??? ??è?ò?????ì. 
      
     ??? èíò???ü?

      
      
      
     ?àòà???
     ?àòà??? woodbusiness.ru - ?ò? êàòà??? ??????è?òèé ???????ì????íí??? ê?ì???ê?à ????èè è ?à?óá??ü? ? ?????áí?é ê?íòàêòí?é èí???ìà?è?é è ??è?àíè?ì ???ò??üí??òè.


     • ?á??ó???àíè? [1209]
     • ???????á?àáàò??à?ù?? ?á??ó???àíè?... [1060]
     • ?ó?è?üí?? ?á??ó???àíè?... [42]
     • ??àê???÷í?? ?á??ó???àíè?... [12]
     • ?á??ó???àíè? ??? ???... [8]
     • ???òè????÷í?? ?á??ó???àíè?, ê?í??é???... [10]
     • ????ó?à??è?à?ù?? ?á??ó???àíè?... [11]
     • ?à?êè????÷í?? ?á??ó???àíè?... [2]
     • ?á??ó???àíè? ??? ???è?????ò?à ??????íí?? ??ì??... [12]
     • ?á??ó???àíè? ??? ???è?????ò?à ì?á??è... [29]
     • ?á??ó???àíè? ??? ???è?????ò?à ?ê?í, ?????é... [11]
     • ????à?à á/ó ?á??ó???àíè?... [5]
     • ??ì??èò??üí?? ?á??ó???àíè?... [7]


     • ?è??í????òèêà [87]
     • ???è?????ò?? è ????à?à áè?ò???è?à, ??????í?? ?ò???... [7]
     • ?á??ó???àíè? ??? ???è?????ò?à áè?ò???è?à... [23]
     • ??ò??üí?? ?á??ó???àíè?, ò????à????àò?... [39]
     • ?á??ó???àíè? ??? ?????àá?òêè ??????í?? ?ò?????... [18]


     • ?????à??ò??êà [193]
     • ?è??à??è÷??ê?? ?á??ó???àíè?, ê?ì???êòó?ùè?... [6]
     • ???????íà? ò??íèêà... [26]
     • ?????à??ò??èò??üíà? ò??íèêà... [51]
     • ?à???, ò???è??, ?è?üò??... [5]
     • ????ó??÷í?-?à???ó??÷íà? ò??íèêà... [48]
     • ?à?à?í?? ÷à?òè, ??ì?íò, ????è?í?? ó??ó?è... [28]
     • ??í??è?ò?óì?íò... [15]
     • ?èí?... [5]
     • ?????à??ò??èò??üí?? ??????è?òè?... [9]


     • ?í?ò?óì?íò [135]
     • ???????á?àáàò??à?ùèé èí?ò?óì?íò, ?è??, ?????... [110]
     • ?á?à?è?í?é èí?ò?óì?íò... [19]
     • ?????ò??êà è ?àò?÷êà èí?ò?óì?íòà... [5]
     • ???òíè?êèé èí?ò?óì?íò... [1]


     • ?àùèòà ??????èí? [36]
     • ?????èìè÷??êà? ????óê?è?, àíòè???òèêè, àíòè?è??í?... [15]
     • ??àê??êà, òà?à... [11]
     • ???òè?????à?í?? ?á??ó???àíè?... [1]
     • ?àêè, ê?à?êè, ?ìà?è... [9]
        


     ???òà?êè

      

      

      

      

      

      
      
     ??è??à??íè? íà ???òà?êè
     28.09.2016
     ????? ?? ???àí???ü?ê?é ?á?à?òè: íàì ?à?í? á?òü ??ò???ìè ê? ???ì è?ì?í?íè?ì
     ???àí???ü?ê, 23 ??íò?á?? 2016 ?. ? ? ??????é è??? ?? ???à÷? ê?ì???ê?í??? ?ê????è÷??ê??? ?à?????íè? (???), ê?ò??à? ???é??ò ? ?? «???àí???ü?êèé ???» ? 26 ?? 28 ??íò?á?? 2016 ?., ??èì?ò ó÷à?òè? ??à?í?é ì?ò????? ????? ?? ???àí???ü?ê?é ?á?à?òè ?àòü?íà ??á????à.
     27.09.2016
     ????? ?? ???àí???ü?ê?é ?á?à?òè: íàì ?à?í? á?òü ??ò???ìè ê? ???ì è?ì?í?íè?ì
     ???àí???ü?ê, 23 ??íò?á?? 2016 ?. ? ? ??????é è??? ?? ???à÷? ê?ì???ê?í??? ?ê????è÷??ê??? ?à?????íè? (???), ê?ò??à? ???é??ò ? ?? «???àí???ü?êèé ???» ? 26 ?? 28 ??íò?á?? 2016 ?., ??èì?ò ó÷à?òè? ??à?í?é ì?ò????? ????? ?? ???àí???ü?ê?é ?á?à?òè ?àòü?íà ??á????à.
     27.09.2016
     ???? ?????: ?????à? ???à - ?ò? ???ì??í??òü ????àêòèê??àòü?? ? ???àá?òê? è ??èí?òèè ???
     ???àí???ü?ê, 22 ??íò?á?? 2016 ?. ? ? ??????é è??? ?? ???à÷? ê?ì???ê?í??? ?ê????è÷??ê??? ?à?????íè? (???), ê?ò??à? ???é??ò ? ?? «???àí???ü?êèé ???» ? 26 ?? 28 ??íò?á?? 2016 ?., ??èì?ò ó÷à?òè? ?????òà?èò??ü ??? «??? ????».
     07.04.2016
     ? 21 ?? 24 à????? 2016 ???à ? ?????èáè??ê? ???é??ò ???òà?êà ìà???òà?í??? ??ì??ò???íè? è ?àí??à?òí??? ?è?àéíà ??èáè??êèé ??ì?
     ??è??à?à?ì ?à? ????òèòü ???òà?êó ìà???òà?í??? ??ì??ò???íè? è ?àí??à?òí??? ?è?àéíà «?èáè??êèé ??ì», ê?ò??à? ???ò?èò?? ? 21 ?? 24 à????? 2016 ???à ? ?????èáè??ê?, ? ??? «?????èáè??ê ?ê?????íò?» (ó?. ?òàí?è?ííà?, 104). 
     06.02.2017
     ??? "??ò?êèé áà?à?" ??è??à?à?ò ??èí?òü ó÷à?òè? ? ???òà?ê? ???òêà ????????à?? 27-28 è?í?.
     ???òà?êà «??òêà ????????à?» ??è??àíà ?????á?ò???àòü ????êòè?í?ìó  è????ü???àíè? ???í?? á??àò?ò? ?è????ê?é ?á?à?òè, ?à?üí?é??ìó ò??íè÷??ê?ìó ????????ó??íè? ?????à??ò??èò??üí?? è ???????á?àáàò??à?ùè? ??????è?òèé ???è?íà, ?à??èòè? èí???òè?è?íí?-èíí??à?è?íí?é ???ò??üí??òè è ???àíè?ó?ò?? ? ???ü? ??ì?í?ò?à?èè í???? è ?????? ?à??ê?ì?í???à??è? ??á? ò??í????èé è íàó÷í?? ?à??àá?ò?ê ???? ?á?à?ò?é ?????????àáàò??à?ù??? ê?ì???ê?à; óê?????íè? è ?à??è??íè? ì???ò?à??????, ì?????è?íà?üí?? ?ê?í?ìè÷??êè? ?òí???íèé; ó?òàí????íè? ???ì?? ?????é ì???ó ???è????èò???ìè è ??ò??áèò???ìè; ?áì?íó èí???ìà?è?é ? ???ò??íèè ??íêà, ???ò?ì, ???á??ìàìè è ???òè??íè?ìè.
     18.11.2016
     ???ò-???è? 16-é ì???óíà???í?é ???òà?êè ????????ìà?-2016?
     ? 24 ?? 27 ?êò?á?? 2016 ???à ? ???ê?? ? ??íò?à?üí?ì ???òà??÷í?ì ê?ì???ê?? «?ê?????íò?» ó????í? ??????è? ê?ó?í?é?èé ?ì?ò? ???????á?àáàò??à?ù?é èí?ó?ò?èè - 16-? ì???óíà???íà? ???òà?êà «?à?èí?, ?á??ó???àíè? è ò??í????èè ??? ?????à??ò??èò??üí?é, ???????á?àáàò??à?ù?é è ì?á??üí?é ???ì????íí??òè - «???????ìà?-2016».
     07.11.2016
     ??ó??à ??????è?òèé ?????? ?????òà?è?àèíí??à?è?íí?é ????óêò
     ? 25 ?? 28 ?êò?á?? 2016 ?. ??ó??à ??????è?òèé «????» ??èíèìà?à ó÷à?òè? ? ì???óíà???í?é ???òà?ê? «PAP FOR» ? ??ò??áó???. ? ?ò?ì ???ó ???òà?êà ??á?à?à íà ??í?é ???ùà?ê? á???? 190 ê?ì?àíèé è? 42 ?ò?àí ìè?à. 
     28.10.2016
     ?à ????????ìà??? ???ò???à?ü ?????íòà?è? ???????ì????íí?é ???ìèè Lesprom Awards
     ???ê?à, 25 ?êò?á?? 2016 ?. ? ? ???èà-??íò?? ???òà?êè ?????à ?????íòà?è? ???????èé?ê?é ???????ì????íí?é ???ìèè Lesprom Awards, ??èí?ò??íí?é ???????è?íà?üí?é íà??à?? ? ????èé?ê?ì ???.
     ??? ???òà?êè


       
      ??????ì?í???ì

      ?1 (99) ?à 2014 ???
      ?ê??è?ò?ìí?é ?????? ê ???í?ìó ??àíè???àíè?
      ? ?ê?í?ìèê? ??á?é ?ò?àí? ???á?? ì??ò? ?àíèìà?ò ?ê?í?ìè÷??êè? ?è?ò?ì? ? ??èò??üí?ì ???è?????ò??íí?ì ?èê??ì. ? òàêèì ?è?ò?ìàì ?òí??èò?? ???í?? ????é?ò??, ? ê?ò???ì áè????è÷??êèé ??????? ???è?????ò?à ??????èí? ?àíèìà?ò í??ê??üê? ????òê?? ??ò.
      ??è ?ò???í? ??í?é ì??à?è: John Deere, Waratah, Outokummun Metalli
      ?àì?òêè ? ?óò????ò?èè è? ??ò??áó??à ? ???í?óó è ?á?àòí?. ??íü 27 ?í?à?? ???à??? ??í?ì - è ?????ì ??-íà?ò??ù?ìó ì????í?ì - ? è????í? ??è????íè???é?? ? ?ò?ì ???ó ?èì?. ? íà?? ?? á??? òàê?ìó ??ó÷èòü??, ÷ò?á? èì?íí? íà ?ò?ò ??íü ??è??à?ü íà?à ?????êà ? ?èí??í?è? ?? ??è??à??íè? ê?ì?àíèè John Deere!
      ??ò?? ?ê?à???àíè?, è?è ????èí?
      ? ???ì????ííèê??, ?àíèìà?ùè??? è???ò????íè?ì ê???ó?í?? ì?á??üí?? è ?ò????í?-?ò??èò??üí?? è????èé è? ??ò???? ??èòí?? ìàò??èà???, ?????à á??? ???èê? ???àíè? óì?íü?èòü ê??è÷??ò?? ??òà??é, è????ü?ó?ì?? ? ê?í?ò?óê?èè ?òè? è????èé, è ??ê?àòèòü ?áú?ì? ì??àíè÷??ê?é ?á?àá?òêè.
       
      ??????ì?í???ì

      ?3 (93) ?à 2013 ???
      ????èé?êà? ?àí??íà? ???ì????íí??òü: ÷ò?á? í? ?ò?òàòü, íó?í? è?ì?í?òü??
      ?à ????????é ? íà÷à?? ???à ? ?àíêò-??ò??áó??? ì???óíà???í?é ê?í????í?èè ?????òà?èò???é ??????è?òèé ?àí??í?é ???ì????íí??òè á??à ?áíà?????àíà, íà ?????é ??????, ???òè????÷è?à? èí???ìà?è?.
      ? ?àá?ò?é ? ???à? ??????
      ? 3 ?? 5 à????? ? ??ò?????? (??è????? ?àíêò-??ò??áó??à) ?????à ò??òü? ?????íèò??üíà? ????è? ?????à?èò??ü?ò??íí??? ê?ìèò?òà ?? ?????ò??ê? ??è?è÷??êè ?á??àò??üí??? ????à??íè? ?? ???àì ?????? (???-Forests3+).
      ??????êòè?? ?à??èòè? ???í??? áè?í??à ? ????èè: ?à ê?ì áó?óù???
      ????è? ?á?à?à?ò ????ìí?ìè ?à?à?àìè ???à, ??íàê? ó????íü è????ü???àíè? ???í??? ???ü? ? ?ò?àí? ??òà?ò?? íè?êèì. ???á??ì? ???????ì????íí?é ?ò?à??è, ???íèê?è? ? ???è?? ?à??à?à ????, ??è???è ê ?àê??òè? á??ü?èí?ò?à ê?ó?í?? ?????????àáàò??à?ùè? ??????è?òèé è ???ê?ìó ??ê?àù?íè? ?áú?ì?? ???è?????ò?à ?è??ìàò??èà???.
       
      ??????ì?í???ì

      1(91) ?à 2013 ???
      ????èé?êè? ???òà?êè è ê?í????í?èè - 2012
      ???ò??íí? ì?í??ùà??? ?èòóà?è? ? ???òà??÷í?ì áè?í??? è ????üá? íà?è? ÷èòàò???é ????ê?ì?í???àòü, ? êàê?é ???òà?ê?, ? êàê?ì ì?????è?òèè ???????á?à?í? ??èí?òü ó÷à?òè?, íàò??êíó?è íà? íà ì???ü ????àòü ê?àòêèé ?á??? ????èé?êè? ???òà??ê è ê?í????í?èé ???????ì????íí??? ê?ì???ê?à.
      Realíà? ??àêòèêà êàé-???í
      ???à, ???êò?à, ?????à, ??èì?è?, ??è?à??òà, ?èàíà, ?à?òà, ???à... ?àê ???ò?? ? ?àì?÷àò??üí?é ???í?, ??ò è? íà??àíèé ?à?ê???? ?òàí??èò?? ???ò??é?. ??? ?ò? - íà??àíè? êó??íü, ê?ò???? è???òà??è?à?ò íà ?àíêò-??ò??áó???ê?é ?àá?èê? ì?á??è PlazaReal ó?? á???? 12 ??ò.

       
      ??? ?ó?íà??
       
       
      ???à??÷íèêè
      ??????íí?é ???à??÷íèê ???????ì????ííèêà ???àí???ü?ê?é ?á?à?òè-2007
      ??????íí?é ???à??÷íèê ???????ì????ííèêà ????????ê?é ?á?à?òè - 2008
      ???????ì????íí?é ê?ì???ê? ????èè
      ??? ???à??÷íèêè
      êíè?è
      ???àíòà?è?íí?? ????????ò???.
      ???é?ò?óé ???à?üí?! ?óê?????ò?? ?? ?ò?àíàì ? ??àêòè÷??êèé ???à??÷íèê ?? ????????íè? ???à?üí??òè ???è??????íè? ??????èí??. .
      ?????ò??íè÷??êèé ???à??÷íèê èí??í??à ???í??? è ???????á?àáàò??à?ù??? ??????è?òè?.
      ??? êíè?è
       

      ?à ??à?à? ??ê?àì?:


       
       
         ???ì? ?????í?íè? ?ò?àíè??
       0.0452561378479
      2011 ?íò??í?ò-?ó?íà? woodbusiness.ru

      ??ê?àìà:  julia@krasdesign.ru
         
      ?í??ê?.??ò?èêà